Ekologija

Kada je u pitanju upotreba PE folija i vrećica gledano sa ekološke strane imamo potrebu dati određena stručna pojašnjenja o polietilenu iz kojeg se proizvodi PE folija i sve vrste vreća i vrećica za razne namjene. Polietilenski film (folija) izrađen je od sintetskog polimernog materijala kojeg tvore ugljik i vodik. PE folije su nezamjenjiva ambalaža u mnogim granama industrije kao tzv. skupna ambalaža zahvaljujući toplinski stezljivom filmu.

Zbog svojih fizičko mehaničkih svojstava, kao i kemijskih, te odnosa kvalitete i cijene potisnuli su klasične materijale (karton, papir, metal, staklo i dr.). PE film i proizvodi od istog nemaju štetan utjecaj na okoliš ukoliko s njima postupamo u skladu sa Zakonskim propisima, pazeći da ih nakon upotrebe pravilno sortiramo među plastični otpad, kako bi isti mogao biti recikliran i ponovo korišten kao sirovina za izradu ambalaže.

Lončarplast i ekologija

Polietilenski film nije biorazgradiv, uz određene aditive razgradnja se može ubrzati i kontrolirati vrijeme razgradnje ovisno o namjeni. Polietilen na UV zrakama (Suncu) degenerira, te se tako razgrađuje. Tako priče o vremenskom roku od 1000 godina potrebnih za razgradnju ne samo da nisu točne nego ih više nitko ozbiljan i ne spominje. Prilikom sagorijevanja polietilena uz prisutnost kisika nastaju ugljični dioksid (CO2) i voda (H2O) koji su osnovni spojevi prirodnog okoliša. Najveća prednost polietilena nad drugim je mogućnost recikliranja i ponovne primjene. Sa stanovišta zaštite okoliša sa sigurnošću se može reći: plastične PE vrećice ekološki su prihvatljivije od vrećica izrađene od drugih materijala.

Za ovu tvrdnju iznijet ćemo poznate argumente iz stručne literature poznatih stručnjaka iz cijelog svijeta. Plastične vrećice čine samo 1% od ukupno proizvedenih plastičnih proizvoda u svijetu. Ako usporedimo plastičnu i papirnu vrećicu onda to izgleda ovako.  Papirna vrećica istih gabarita je 22 puta teža, potrebno je nekoliko puta više energije za proizvodnju, negativni staklenički efekt je 10 puta manji kod plastičnih vrećica. Kada ovome dodamo financijske efekte, jeftiniji transport i skladištenje nekoliko puta lako se da zaključiti da je riječ o veoma opravdanoj i ekološki prihvatljivoj i nezamjenjivoj ambalaži.

Lončarplast i ekologija

Najveći problem plastičnih vrećica je svijest i kultura njihovih korisnika. Plastične vrećice vizualno onečišćuju okoliš, ali ne zagađuju zemlju, vodu ni zrak. Nitko ne može pravdati odbacivanje vrećica u prirodu (livade, šume, rijeke i jezera). Akcijama, edukacijom, obrazovanjem te poticajima na recikliranju sigurno bi znatno smanjili takve probleme. Vrećice treba koristiti višestruko, a na kraju ili ih dati na recikliranje ili ih iskoristiti kao vreće za otpad.

Naprijed navedeni problem je u zadnje vrijeme potakao razne ekološke udruge, interesne skupine kao i neke političare da bez valjanih dokumenata govore negativno o plastičnoj vrećici i njenoj štetnosti po okoliš.

Za plastične vrećice sigurno se može reći da imaju veoma mali negativni utjecaj na okoliš . Ispravnim odnosom u prvom redu nas proizvođača i trgovaca ali i svakog pojedinca možemo doprinijeti da i ovako mali negativan utjecaj svedemo na minimum na opće zadovoljstvo svih, a napose budućih generacija.